L’informem que les dades personals recollides als formularis d’aquesta web serán incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre els serveis que ofereix GR11 Viajes. Sota cap concepte cedirem aquestes dades a tercers sense el seu consentiment.

Vostè, com a interessat directe, té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza a que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercir els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de GR11 Viajes.

Els drets precitats podran fer-se efectius davant GR11 Viajes enviant un correu electrònic a gr11@gr11.net.

Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal